ศูนย์กายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัดพร้อมเครื่องมืออันหลากหลาย เพื่อช่วยดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุ

ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง

การทำกายภาพบำบัด

1. การฝึกยืนด้วยเตียงปรับองศาTile Table

2. การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่อง Ultrasound

3. กายภาพบำบัดเพิ่มความแข็งแรงเฉพาะส่วนของร่างกาย

4. การฝึกเดินด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

5. กายภาพบำบัด ฝึกขึ้นบันได

6. กายภาพบำบัด การฝึกมือ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

7. กายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย

8. อื่นๆ โปรดสอบถาม
โทร. 0-2971-0300
แฟ็กซ์.
 0-2552-3422
 momdadnursinghome@gmail.com